دلایل ضعف و قوت تعاونی ها

دلایل ضعف و قوت تعاونی ها


دلایل ضعف یک تعاونی:
•    ضعف در انتخاب مدیران، به ویژه آنهایی که نتوانند به خوبی از تعاونی خود حمایت نمایند
•    اعضایی که به تعاونی می پیوندند اما هیچگاه از تعاونی خود استفاده نمی کنند و برای سود کمی در جای دیگر، تعاونی خود را دور می زنند
•    اعضایی که از تعاونی ها استفاده می کنند اما از پذیرش مسئولیت سر باز می زنند. هر عضو باید در صورتی که مسئولیتی به وی پیشنهاد شد و یا زمانی که به وی نیاز بود آماده قبول آن باشد. تمامی اعضا باید فرصت های برابری جهت ریاست تعاونی داشته باشند
•    اعضایی که هرگز سوال نمی پرسند و مدیرانی که در نشست های هیئت مدیره حضور        نمی یابند
•    عدم آموزش مستمر اعضا در خصوص مشکلاتی که تعاونی با آن مواجه است و چالش هایی که باید با آن روبرو شوند.
•    عدم حمایت مالی کافی از تعاونی (سرمایه قابل ریسک-Risk Capital) برای تحقق امور
•    استراتژی مدیریت کاهش هزینه ها (Low-Cost Management Strategy) که گرانترین نوع استراتژی مدیریتی برای تعاونی است. استراتژی مدیریت قیمت زیاد (High Priced Management Strategy) که معمولاً کم هزینه ترین استراتژی برای تعاونی ها است.
•    عدم کنترل کافی بر تشکیل دسته های مختلف در تعاونی و گروه هایی با منافع خاص
•    اشاعه آمار تعاونی. تمامی آمار ها، چه خوب و چه بد، باید بر روی میز و نه زیر میز قرار گیرند
•    اشتباه در سیاست گذاری مالی، نظیر گسترش بیش از حد اعتبار، سرمایه بسیار کم، سوابق مالی ضعیف، عدم وجود برنامه نظام مند برای بازپرداخت سهام که از نظر مالی سالم باشد
•    اشتباه در آموزش و فعالیت های اجتماعی. این امر با عدم موفقیت در تفهیم ایده آل های تعاونی برای اعضای ناآشنا با مسائل وفاداری اعضا به نعاونی و یا مبارزه با توسعه چند دستگی در تعاونی آغاز می شود
•    اشتباهات مدیریتی، نظیر فهرست ناقص موجودی، مکان نامناسب، تجهیزات نا مناسب، عدم صداقت کارکنان، مدیریت نا کارآمد، مدیران بی لیاقت، انتصاب خویشاوندان در پست های مهم، اداره ضعیف نشست ها، پذیرش اعضای ناسپاس و خائن

دلایل رشد یک تعاونی
•    ارائه فقط خدمات و کالاهایی که اعضا استفاده می کنند
•    تأمین مالی توسط اعضا. هرچه تأمین مالی (سرمایه قابل ریسک) بیشتری توسط اعضا ارائه شود، تعاونی موثر تر عمل می کند
•    استفاده از تمامی دارایی های ثابت اصلی (تا سطح 75% و یا بیشتر)
•    اعضایی که اکثر فعالیت تجاری خود را با تعاونی انجام می دهند
•    هزینه های اداری و بالای سری کم
•    خدمات فردی و ویژه بیشتر، به ویژه در حوزه بازاریابی
•    حفظ یک خط باز ارتباط با اعضا. اعضا از این طریق می توانند اثر گذار تر باشند
•    انتخاب و توسعه تیم مدیریت با کیفیت
•    تآکید بیشتر بر انتخاب مدیرانی که تخصص آنها بیشتر در زمینه تجارت است
•    توسعه و اجرای یک روش نظام مند آموزش تعاونی اعضا، کارکنان، مدیران و مدیران دستمزدی
•    موضع گیری در برابر تغییر عملکرد ها، بازار ها و نیاز های اعضا

/ 0 نظر / 207 بازدید