سازمان بین المللی تعاونی های مصرف ICA


سازمان بین المللی تعاونی های مصرف (CCW) یک سازمان بخشی منشعب از اتحادیه بین المللی تعاون (ICA) است که تعاونی های مصرف عضو این اتحادیه را گرد یکدیگر می آورد.
فلسفه وجودی CCW بر این پایه بنا نهاده شده است که: "مصرف کننده حق دارد از از استاندارد معقول مواد غذایی، البسه و مسکن؛ استاندارد کافی برای امنیت و بهداشت محیطی؛ تجارت بی پیرایه با قیمت عادلانه و با گزینه ها و تنوع مناسب؛ دسترسی به اطلاعات در خصوص کالاها و اطلاعات آموزشی  با موضوع مصرف بهره ببرد و باید از طریق مشارکت دموکراتیک بر اقتصاد اثرگذار باشد".
در راستای همین فلسفه وجودی، این سازمان اطلاعات مربوطه را در میان تعاونی های مصرف منتشر نموده و تریبونی برای آنها فراهم می آورد تا با یکدیگر در ارتباط بوده و تجربیات ارزنده خود را در اختیار یکدیگر قرار دهند.
      
 مسائل مربوط به تعاونی های مصرف توسط CCW بررسی می گردد و اهم فعالیت های آن به شرح ذیل است:
•    بهبود کارآیی تجاری تعاونی های مصرف از دیدگاه افزایش رقابت با شرکت های چند ملیتی
•    حفظ اعتماد مصرف کنندگان
•    کمک به نهضت های تعاون ضعیف در تمامی مناطق
•    رساندن صدای آنان در حوزه های امنیت غذایی، محیطی، تجارت عادلانه و کریدور شمال به جنوب
کمیته های فرعی و کارگروه های CCW  
CCW علاوه بر مجمع های عمومی سالیانه و سمینار هایش، دارای دو کمیته فرعی است: 1- کمیته فرعی کارآمدی تجاری 2- کمیته فرعی هویت و ارزش های تعاونی.
 CCW همچنین دارای دو کارگروه برای بررسی مباحث اختصاصی از قبیل محیط زیست، خرید الکترونیکی، کیفیت غذایی (گروه های آزمایشگاهی) می باشد. اعضای این کارگروه ها همچنین هرساله با یکدیگر نشست برگزار می کنند.
دفاع از تعاونی ها
CCW به طور منظم به نمایندگی از ICA در جلساتی که منافع مصرف کنندگان در آنها بررسی می شود نظیر "کمیسیون  کدکس الیمنتاریوس" (کمیسیون قانون غذای سازمان جهانی خوار و بار و کشاورزی سازمان ملل) (FAO) و سازمان جهانی بهداشت (WHO)که مباحث مربوط به امنیت و استاندارد غذایی را مورد بحث و گفتگو قرار می دهد شرکت می نماید.
ساختار
سازمان بین المللی مصرف اتحادیه بین المللی تعاون مجمع عمومی سالیانه ای را معمولاً همزمان با مجامع عمومی و منطقه ای ICA برگزار می نماید. این مجمع به حضور اعضا برگزار شده و در آن امور مربوط به قوانین و مقررات مورد بررسی قرار می گیرد. در بازه زمانی مابین این نشست ها، کمیته اجرایی این سازمان فعالیت های آن را مدیریت می کند.
کمیته تعاونی های مصرف ICA در منطقه آسیا و اقیانوسیه نماینده سازمان بین المللی تعاونی های مصرف ICA در این منطقه است.

 

/ 0 نظر / 79 بازدید