سازمان بین المللی تعاونی های شیلات (ICFO)

این سازمان نیز یکی از شعبات اتحادیه بین المللی تعاون است. دلیل اصلی تأسیس این سازمان ترویج توسعه تعاونی های شیلات جهان، ترویج تجارت، تبادل اطلاعات آموزشی و تربیتی و نیز نشر اطلاعاتی در خصوص شیلات بود. ICFO سابقاً به عنوان کمیته شیلات ICA فعالیت می نمود.
   
ICFO در سال 1966 به عنوان کمیته فرعی از کمیته کشاورزی ICA تشکیل شد. در سال 1976 مستقل شد و به کمیته شیلات ICA و نهایتا به شکل کنونی مبدل گردید. در حال حاظر، ICFO 15 عضو از 12 کشور دارد.
اهداف
•    ایجاد سازمان های تعاونی شیلات جدید
•    ترویج آموزش و تربیت تعاون و نیز تولید اطلاعات آموزشی
•    تبادل اطلاعات فنی در سطح جهانی
•    ترویج تجارت
ساختار
طبق قوانین، سازمان بین المللی تعاونی های شیلات ICFO توسط اعضایش اداره می شود. این سازمان هر ساله نشست عمومی برگزار می کند و اعضا طی آن رییس، معاون و دیگر اعضای هیئت مدیره را انتخاب می کنند. ICFO در حال حاضر در حال بازنگری قوانین خود است تا با قوانین و آیین نامه های ICA هماهنگ شود.

/ 0 نظر / 35 بازدید