اتحادیه ملی تعاون ویتنام

اتحادیه ملی تعاون ویتنام
آدرس دفتر: 
77 Nguyen Thai Hoc Str,Ba Dinh, Hanoi
تلفن: 37471573-4-84+ و 38431768-4-84+
فکس: 38431883-4-84+ و 38431768-4-84+
ایمیل: vca@vietnamcoop.org
وبسایت: www.vca.org.vn

در سال های اخیر نهضت تعاون از نقطه نظر کیفیت و کمیت در ویتنام به طرز چشمگیری توسعه یافته است. هر ساله حدود 1000 تعاونی جدید و گروه های تعاونی در بخش های مختلف به ثبت می رسند. در بسیاری از جوامع محلی، تعاونی ها اغلب رهبران بازار هستند و نقش مهمی در بخش های عمده نظیر کشاورزی، خرده فروشی، حمل و نقل، اعتبار روستایی، خدمات تولید برق ایفا می کنند. هم اکنون این نهضت در سطح کشور دارای دوازده و نیم میلیون نفر عضو می باشد.
تا تاریخ 30 ژوئن 2009، 18294 شرکت تعاونی، 49 اتحادیه تعاونی و 360000 گرو های تعاون در سراسر کشور وجود داشته است.

علاوه بر این، الگو های جدید تعاونی نیز در این کشور وجود دارند: تعاونی های حفاظت از محیط زیست، تعاونی های تأمین برق، تعاونی های مسکن، تعاونی های بهداشت، تعاونی های گردشگری، تعاونی های آموزش حرفه ای، و تعاونی های خدمات دیگر...
1. اتحادیه ملی تعاون ویتنام سازمان تعاونی رأس و ملی ویتنام است و به نمایندگی از تمام تعاونی های ویتنام فعالیت می نماید. این اتحادیه به تعاونی ها خدمات حمایتی حرفه ای ارائه داده و نیز فعالیت های موثر و حیاتی اقتصادی به منظور توسعه و ارتقای سطح نهضت انجام می دهد. بدین طریق، امید دارد بتواند با قدرت و پایداری هرچه تمام تر، با ساختار اقتصادی اجتماعی تعاونی قوی، یکپارچگی و توسعه اجتماع بدون فقر به فعالیت خود ادامه دهد. 
هدف اصلی آن توسعه تعاون، توسعه اقتصاد، اجتماع و فرهنگ جامعه می باشد. در این روند، این توسعه موجب پیشرفت اجتماعی و برابری در میان مردم می گردد.

اتحادیه ملی تعاون ویتنام به عنوان سازمان رأس تعاونی، دارای مسئولیت نمایندگی و حمایت از توسعه تعاون کشور، مأموریت های ذیل را دارا است:
- برانگیختن توسعه اجتماعی-اقتصادی، ریشه کن نمودن فقر و ایجاد مشاغل پایدار برای ارتقای رفاه اقتصاد جامعه
- ترویج و توسعه فعالیت های آموزشی و تربیتی، افزایش سطح تحصیلات، مدیریت بازارگانی و مهارت و ظرفیت تولید مردم به ویژه در مناطق روستایی، کوهستانی و اقلیت
- بهبود استاندارد های معیشتی و کیفیت زندگی به منظور رسیدن به نیاز های اجتماعی اقتصادی متنوع مردم به ویژه نیاز های اساسی بهداشت، مراقبت های پزشکی، برق، آب، محیط زیست، حفظ و نگهداری ارزش های سنتی
- ترویج توسعه اجتماع، حفاظت از محیط زیست، مقابله با شرارت های اجتماعی
- ترویج بیشتر برابرای جنسی، یکپارچگی اجتماعی، دموکراسی و هماهنگی؛ بهبود نقش و موقعیت زنان؛ حمایت از گروه های محروم به منظور همسطح شدن با جامعه
- ایجاد روابط و همکاری های بین المللی به نفع متقابل نهضت تعاون

/ 0 نظر / 14 بازدید