تعاون و مراحل تشکیل شرکت تعاونی

1- تعاون یعنی چه؟

 تعاون به زبان ساده به معنی «همکاری» و مساعدت است هنگامی که فردی نتواند به تنهایی کاریا فعالیت کند بهتر است ازدیگران کمک بگیرد تا آن کاررابه صورت دسته جمعی وباهمکاری یکدیگرانجام دهند. این شیوه انجام کار را«تعاون» می گوییم.

 2- شرکت تعاونی چیست؟ 

 هرگاه یک گروه ازمردم ازروی میل وعلا قه وبرای رسیدن به هدفهای مشترک اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی طبق قانون بخش تعاونی واساسنامه شرکتهای تعاونی با مشورت وهمکاری دورهم جمع شوند وبه صورت عادلانه با سرمایه گذاری فعالیتی راشروع نمایندودرسودوزیان آن سهیم باشند درواقع یک شرکت تعاونی تأسیس کرده اند وهریک از آنان رایک عضوشرکت تعاونی می نامند.

درشرکتهای تعاونی همه اعضاء با هم برابر وهرعضودارای یک رأی می باشد بنابراین شرکت تعاونی، سازمانی اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی است وهدف آن حل مشکلات ، تأ مین رفاه وزندگی بهتربرای اعضاء است.

 3- هدف بخش تعاونی کدامند؟

بخش تعاونی اقتصاد کشوربرای انجام فعالیتهای تعاونی دارای قانون وهدفهای گوناگونی به شرح ذیل است:

- ایجادوتأمین شرایط وامکانات کاربرای همه به منظوررسیدن به اشتغال کامل.

- قراردادن وسایل کاردراختیار کسانی که قادربه کارند ولی وسایل کارندارند.

- پیشگیری ازتمرکزو تداول ثروت دردست افراد وگروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.

- جلوگیری ازکارفرمای مطلق شدن دولت .

- قرارگرفتن مدیریت وسرمایه ومنافع حاصله دراختیار نیروی کاروتشویق بهره وری مستقیم ازحاصل کارخود.

- پیشگیری ازانحصار، احتکار ، تورم واضراربه غیر.

- توسعه وتحکیم مشارکت وتعاون عمومی بین همه مردم.

 4- انواع شرکتهای تعاونی

شرکتهای تعاونی باتوجه به هدفهاووظایفی که دارندبه انواع مختلفی تقسیم می شوند امابه استنادماده26 و 27 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران شرکتهای به دو دسته تقسیم می شوند:

 شرکتهای تعاونی تولیدی:

تعاونی های تولید شامل تعاونی هایی است که درامور مربوط به کشاورزی ، دامداری، دامپروری، پرورش و صیدماهی ، شیلات ، صنعت ، معدن ، عمران ، شهری وروستایی وعشایری ونظایراینها فعالیت می نمایند.

شرکتهای تعاونی توزیعی:

تعاونیهای توزیع عبارتند ازتعاونی هایی که نیاز مشاغل تولیدی ویا مصرف کنندگان خودرا درچارچوب مصالح عمومی ومنظور کاهش هزینه ها وقیمتها تأمین می نمایند.

5- چگونه یک شرکت تعاونی تشکیل دهیم ؟

یک شرکت تعاونی وابستگی تشکیلا تی به دستگاههای دولتی ندارد وجزواشخاص حقوقی به حساب می آید از این رو تشکیل آن نیازمندعزم واراده افراد جامعه است به عبارت دیگردولت اقدام به ایجاد تعاونی نمی کند بلکه عده ای ازاشخاص که دارای خواست وهد ف مشترک هستند سرمایه وامکانات خودرادریک جاجمع کرده ودریک شرکت تعاونی باحداقل 7 نفرتشکیل می شود.

 این افراد لازم است شرایط زیررابرای عضویت داشته باشند:

1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

2- نداشتن ممنوعیت قانونی وحجر.

3- خریدحداقل سهام مقرردراساسنامه .

4- درخواست کتبی عضویت وتعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی.

5- درشرکت تعاونی مشابه عضونباشد.

سپس سه نفررابه عنوان هیأت مؤسس انتخاب می کنند که کارهیأت مؤسس انجام کارهای مربوط به تشکیل شرکت تعاونی است.

 مراحل تشکیل شرکت تعاونی:

 1- ارائه درخواست کتبی جهت دریافت موافقت نامه تشکیل شرکت تعاونی به اداره کل تعاونی استان یااداره تعاون شهرستان ، که درآن دلیل تشکیل شرکت تعاونی ، تأمین سرمایه وامکانات لازم برای شروع فعالیت، تعداد داوطلبان ومشخصات آنان ومیزان سهم هرعضومشخص می شود.

2- تهیه مجوز فعالیت ازدستگاههای مربوطه.

3- اداره تعاون پس از بررسی مدارک ارائه شده توسط هیأت مؤسس ، موافقت نامه تشکیل راصادر می نماید.

4- شرکت هیأت مؤسس درآموزش یکروزه آشنایی باقوانین ومقررات بخش تعاونی.

5- تهیه اساسنامه شرکت تعاونی ومعرفی به بانک یا صندوق تعاون جهت افتتاح حساب.

6- تشکیل اولین مجمع عمومی عادی جهت تصویب اساسنامه شرکت وانتخاب اولین هیأت مدیره وبازرسان شرکت ودادن مأموریت به هیأت مدیره جهت ثبت شرکت تعاونی.

7- بررسی مدارک مجمع عمومی توسط اداره کل تعاون ویااداره تعاون شهرستان ومعرفی به اداره ثبت شرکتها.

/ 2 نظر / 214 بازدید
حسین

سلام شعر را ویرایش کردم لینکتان را هم گذاشتم درود